Agantyr

Ship Date
Date built: 1960
Shipyard
Nakskov Shipyard